OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.    Úvodní ustanovení

Těmito obchodními podmínkami se upravují vzájemná práva a povinnosti z jednotlivých obchodních případů o prodeji zboží uzavřených mezi prodávající společnosti Elmertex k.s., IČ 252 99 212, se sídlem Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl A vložka 7606 (dále jen „Prodávající“) a zákazníkem (dále jen „Kupující“). Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv o prodeji zboží uzavřených v internetovém obchodě www.cotonea.cz (dále jen „internetový obchod“) provozovaném Prodávající a dále součástí případných cenových nabídek Prodávající (dále jen jako „Nabídka“), na jejímž podkladě činní Kupující v jednotlivých případech svou objednávku. Obchodní podmínky jsou platné ode dne 1.3.2023.
Na tyto obchodním podmínky je Kupující dostatečným způsobem upozorněn ještě před vlastním odesláním své objednávky a má možnost se s nimi seznámit. Kupující odesláním své objednávky, tj. návrhu na uzavření kupní smlouvy (dále také jen „Objednávka“), potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.  Tyto obchodní podmínky jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na adrese Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí a stránkách internetového obchodu.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

2.    Uzavření Kupní smlouvy

Prodávající zveřejňuje na svých webových stránkách internetového obchodu jím nabízené zboží k prodeji, a to vč. názvu zboží, údaje o konečné ceně tohoto zboží v českých korunách, údaje o skladové dostupnosti a základní charakteristice zboží ve formě popisu. Umístění nabízeného zboží na webových stránkách internetového obchodu Prodávajícím není návrhem na uzavření kupní smlouvy ani veřejnou nabídkou. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je Objednávka Kupujícího učiněná skrze objednávkový systém internetového obchodu. Doručení Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu na emailovou adresu zadanou Kupujícím při vyplňování Objednávky.
Kupní smlouva je uzavřena až momentem doručení souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy (potvrzením Objednávky) ze strany Prodávajícího Kupujícímu (dále jen „Smlouva“). Uzavřenou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.
Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit a opravovat údaje, které do Objednávky Kupující vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě".

Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, která dříve podstatným způsobem porušila Smlouvu nebo tyto obchodní podmínky.
Prodávající si vyhrazuje právo vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné údaje o vybraném zboží, jeho ceně, termínu dodání. Prodávající se v těchto případech zavazuje vrátit Kupujícímu již zaplacenou finanční částku.
Údaj o dostupnosti zboží a cenové nabídce platí vždy toliko pro jednu jednotku balení, daného zboží s tím, že údaje jsou aktualizovány jednou denně, sklad se nachází mimo sídlo Prodávajícího a je tedy možné, že dané zboží v momentě informace o jeho dostupnosti, již dostupné není. Informace o skladových zásobách má tedy pouze informativní charakter.
Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním Kupní smlouvy si hradí Kupující sám.

3.    Platební podmínky

Cena zboží je platná v okamžiku realizace nabídky Prodávajícího na internetovém obchodě a je uvedena v českých korunách včetně všech souvisejících daní či ostatních poplatků.
Platba za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky (dárková balení apod.) dle těchto obchodní podmínek nejsou zahrnuty v ceně zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná cena, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje. O celkové ceně zboží vč. všech poplatků, ceně dodání zboží, dalších služeb, dárkových balení apod. je Kupující informován před odesláním Objednávky Prodávajícímu.
Pokud se strany nedohodnou jinak a internetový obchod umožňuje některý z níže uvedených způsobů platby, je Kupující oprávněn zvolit příslušný způsob platby a uhradit sjednanou cenu v termínu určeném Smlouvou, a to následujícími způsoby:

•    Dobírkou – tj. peníze za zboží vč. služeb a poplatků platí Kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.
•    Bankovním převodem - po obdržení Objednávky (návrhu na uzavření Smlouvy) zašle Prodávající Kupujícímu výši ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží vč. všech služeb a poplatků zaplatí Kupující na bankovní účet Prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady ceny je považován za zálohovou platbu na sjednanou cenu.
•    Platební kartou - v závěru objednávkového procesu bude Kupující přesměrován na portál s platební bránou, na kterém zadá údaje o své platební kartě pro zaplacení objednaného zboží (služeb). Po připsání peněz na bankovní účet Prodávajícího, bude zboží odesláno Kupujícímu.
V případě platby na dobírku je cena za zboží splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do tří dnů od uzavření Smlouvy, nestanoví-li daňový doklad lhůtu delší.
V případě platby bankovním převodem je Kupující povinen při hrazení ceny zboží uvést variabilní symbol platby sdělený mu Prodávajícím; variabilním symbolem bude číslo Objednávky nebo jiné číslo uvedené v potvrzení Objednávky. V případě bezhotovostní platby (bankovním převodem/platební kartou) je závazek Kupujícího uhradit cenu či zálohu splněn okamžikem připsání ceny na účet Prodávajícího.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží specifikovanému ve Smlouvě převzetím zboží.

4.    Dodací podmínky

Prodávající zasílá zboží ze skladu v SRN. Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat zboží na území České republiky v termínu určeném ve Smlouvě, nejpozději však do 21 dnů od uzavření Smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak.

Termín dodání zboží Kupujícímu se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou z důvodu působení vyšší moci nemůže Prodávající plnit své závazky. Za působení vyšší moci se považují takové události jako je přírodní katastrofa, politická nestabilita, teroristická činnost, válka, pandemie, epidemie či jiná objektivní událost, která mění obvyklé a v době uzavření Smlouvy existující podmínky, a která má bezprostřední dopad na možnost plnění závazků Prodávajícího. Za jinou objektivní událost se považuje mj. také prodlení subdodavatele Prodávajícího s dodávkou zboží objednaného Kupujícím popř. materiálu na jeho zhotovení, kdy za takové prodlení Prodávající Kupujícímu neodpovídá.

Doručení zboží provede příslušný dopravce Prodávajícího. V případě, že Kupující zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné je z důvodů na straně Kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je zboží vráceno zpět Prodávajícímu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že cena za doručení zboží do místa určeného Kupujícím není zahrnuta v ceně zboží, pokud se strany nedohodly jinak.

Při koupi zboží jsou v závislosti na volbě způsobu platby a objemu objednaného zboží účtovány následující poplatky:

•    U objednávky nad 3.000 Kč je doprava ZDARMA
•    U objednávky do 3.000 Kč činí dopravné 120 Kč
•    Za platbu kartou nebo bankovním převodem nejsou Prodávajícím účtovány Kupujícímu žádné poplatky.
•    V případě platby při převzetí zboží je Prodávajícím účtován Kupujícímu poplatek za dobírku ve výši 50 Kč.

Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží, které je v souladu se Smlouvou, zejména bez vad. tj. mající požadovanou jakost, funkčnost, dodané v odpovídajících rozměrech a vhodné k účelu, pro který jej Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil.

V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít.

5.    Odstoupení spotřebitele od Smlouvy dle občanského zákoníku za pomocí dálkové komunikace

Spotřebitelem je každý člověk - Kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím.
Kupující, který je spotřebitel, může do 14 dnů ode dne převzetí zboží (popř. posledního kusu zboží/položky, bylo-li v rámci jedné Objednávky dodáváno samostatně) v souladu s ustanovením § 1829 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bez udání důvodu od Smlouvy odstoupit a zboží vrátit. To neplatí, bylo-li zboží vyrobeno podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám, a v dalších případech níže uvedených. Odstoupení musí být učiněno tak, že Kupující odešle Prodávajícímu do konce 14 denní lhůty oznámení o odstoupení emailem na adresu info@cotonea.cz nebo písemně na adresu: Elmertex k.s., Náchodská 277, 549 32 Velké Poříčí, s uvedením čísla faktury. Pro účely odstoupení může Kupující využít připravený formulář.  
Kupující je povinen zboží vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů po odeslání oznámení o odstoupení od Smlouvy, a to buď osobním dodáním zboží, nebo odesláním na adresu: Elmertex k.s., Náchodská 277, 549 32 Velké Poříčí (zboží odeslané na dobírku nebude Prodávajícím převzato a spotřebitel při tomto způsobu vrácení nesplní podmínku výše uvedenou). Náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu nese Kupující. Případné bližší podrobnosti k osobnímu vrácení zboží či jiné informace může Kupující získat od Prodávajícího na tel. č. 491 482 389.
V případě, že Kupující využije právo na odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku, musí být zboží vráceno nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování a v původním obalu. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Při vrácení zboží poškozeného či znečištěného, je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty došlo. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vracenou kupní cenu.
Při zaslání zboží zpět Prodávajícímu doporučuje Prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení.
Jakmile Prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od doručení, překontrolovat. Pakliže bude zboží vráceno poškozené či jinak opotřebené, uplatní Prodávající své právo na kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží u Kupujícího, a to buď výzvou k úhradě kompenzace nebo zápočtem na vracenou kupní cenu. Informaci o případném uplatnění kompenzace za sníženou hodnotu zboží oznámí Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu po překontrolování zboží, nejpozději však do 30 dnů od doručení zboží.
Prodávající vrátí Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží Kupujícímu v nejlevnější nabízené variantě. Pokud byl Kupujícím zvolen jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který byl Prodávajícím nabízen, bude Prodávajícím vráceno peněžní plnění odpovídající nákladům na dodání zboží v nejlevnější nabízené variantě. Prodávající nevrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu a náklady na dodání zboží dříve, než Prodávající obdrží vracené zboží či alespoň potvrzený doklad o odeslání takového zboží, podle toho, co nastane dříve.  Peněžní prostředky vrátí Prodávající Kupujícímu stejným způsobem, jakým jej od něho přijal, nezvolí-li si Kupující jiný způsob.
Kupující je povinen k vracenému zboží přiložit prodejní doklad. Není-li Kupující schopen tento doklad předložit, je povinen uzavření Smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.
Právo na odstoupení od Smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
•    o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
•    o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
•    o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám,
•    o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
•    o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, není možné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.

6.    Odstoupení Kupujícího, který není spotřebitelem, od Smlouvy dle občanského zákoníku

V případě Kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží.

7.    Práva z vadného plnění obecně

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy. Kupující věc podle možností prohlédne, co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
•    na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
•    na odstranění vady opravou věci,
•    na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
•    odstoupit od Smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit.
Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
•    a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
•    b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
•    c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
•    d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Práva z vady se uplatňují u Prodávajícího na na adrese info@cotonea.cz nebo Elmertex k. s., se sídlem Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí.
Při reklamaci Kupující prokáže původ zboží předložením faktury či Smlouvy, popř. záručního listu, pokud byl ke zboží vystaven. Není-li Kupující schopen tyto doklady předložit, je povinen uzavření Smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.

8.    Práva z vadného plnění a reklamace v případě Kupujícího, který je spotřebitelem

Kromě práv z vadného plnění uvedených v článku 7 těchto obchodních podmínek odpovídá Prodávající Kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc,
•    odpovídá ujednanému popisu, durhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
•    je vhodná k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a
•    je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
Neupozornil-li Prodávající zvlášť Kupujícího, který je spotřebitelem, před uzavřením Smlouvy, že se některá vlastnost věci liší a Kupující s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil, odpovídá Prodávající Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
•    je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
•    věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, a to s výjimkou těch případů, kdy si veřejného prohlášení nebyl Prodávající vědom nebo v případě že takové prohlášení bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
•    je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující, jenž je spotřebitelem, rozumně očekávat, a
•    věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Smlouvy.
Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí zboží. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, neběží uvedená doba po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat. Soud Kupujícímu právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Pakliže vytkl Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, neběží doba jednoho roku po dobu, po kterou nemůže Kupující věc užívat.  
Má-li zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo jeho opravu, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.
Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Kupující zboží koupil. K odstranění vady převezme Prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, Prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
Nepřevezme-li Kupující zboží v přiměřené době poté, co jej Prodávající vyrozuměl o možnosti zboží po opravě převzít, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění opravovaného zboží v obvyklé výši.
Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud:

a.    Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,
b.    se vada projeví opakovaně,
c.    je vada podstatným porušením Smlouvy, nebo
d.    je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou Kupující obdržel.

Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující vadu způsobil sám. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
V případě prokázání, že dodaná věc nemá vlastnosti a kvalitu, které si obě strany ujednaly, hradí veškeré náklady na doručení věci k Prodávajícímu, stejně tak od něj zpět ke Kupujícímu, Prodávající.
Vadu lze vytknout u Prodávajícího na této adrese: Elmertex k.s., se sídlem Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí nebo na emailem: info@cotonea.cz.
Při uplatnění reklamace je Prodávající povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může Kupující od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v co nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím Prodávajícímu.

Při reklamaci Kupující prokáže původ zboží předložením faktury či Smlouvy, popř. záručního listu, pokud byl ke zboží vystaven. Není-li Kupující schopen tyto doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.
Pro zaslání zboží: Elmertex k.s., se sídlem Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí.

9.    Péče o zboží

Kupující nemá nárok vyplývající z odpovědnosti za vady věci v případě, že o zboží nepečuje způsobem uvedeným v přiložené informaci nebo způsobem uvedeným přímo na visačce samotného zboží, stejně tak v případě, že na péči o zboží použije produkty, které pro danou péči, materiál či barevné provedení zboží nejsou vhodné.

Vysvětlivky symbolů uvedených na zboží:

10.    Doručování

Nebude-li sjednáno jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

Kontaktní údaje:

doručovací adresa: Elmertex k. s., se sídlem Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí

telefonní číslo: 491 482 389

email:     : info@cotonea.cz   

11.     Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Kupující, který je spotřebitelem, má v případě sporu s Prodávajícím, jež se nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou, právo, obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, s žádostí o mimosoudní řešení sporu s Prodávajícím a postupovat dle pravidel uvedených na https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu může Kupující podat na formuláři uvedeném na https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/, v němž vylíčí svůj spor s Prodávajícím a přiloží k němu příslušné doklady.

Pro více informací může Kupující navštívit internetové stránky České obchodní inspekce na adrese www.coi.cz. Kupující – spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.    Závěrečná ustanovení

Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá před účinnosti nového znění obchodních podmínek.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě.

Materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob, Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společnosti mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Velké Poříčí 1.6.2023