Ochrana osobních údajů

na adrese Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 25299212. Je, registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 7606 (dále také „cotonea.cz“).

Její mateřskou společností je německá rodinná firma Gebr. Elmer & Zweifel GmbH & Co. KG z Bempflingenu (více viz www.cotonea.de).

Další podrobné údaje o naší společnosti jsou uvedeny také pod označením Impressum.

Při prodeji našich výrobků a provozu našich webových stránek musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

Jako správce těchto osobních údajů Vás, uživatele našich webových stránek  www.cotonea.cz, tímto informujeme o níže popsaném shromažďování Vašich osobních údajů a o zásadách práce s vašimi údaji a ochraně vašeho soukromí.

Dozvíte se zejména:

 • Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 • Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit prostřednictvím e-mailové adresy  info@cotonea.cz

Rozsah zpracování osobních údajů

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo o Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 • Vaše jméno a příjmení,
 • obchodní firma,
 • adresa nebo sídlo společnosti,
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 • telefonní číslo nebo
 • e-mailová adresa

Náš web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti také některé soubory cookies. Tím, že jste se rozhodli náš web používat, s tím souhlasíte. 

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line, byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah tak, aby co nejlépe odpovídal vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo abychom mohli plnit některé z našich povinností.

Veškeré Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zákonným a transparentním způsobem. Požadujeme po Vás pouze údaje přiměřené, relevantní a nezbytné ve vztahu k danému účelu.

Vaše údaje přitom zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme mimo to využít také k zasílání našich obchodních sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás mohly zajímat.

Zasílání obchodních sdělení však můžete kdykoliv odmítnout. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na  info@cotonea.cz, nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit také tím, že si upravíte nastavení Vašeho uživatelského profilu, příp. také prostřednictvím odhlašovacího formuláře uvedeného v e-mailu, kterým jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

 

Vaši spokojenost s nákupem můžeme zjišťovat prostřednictvím e-mailových dotazníků, např. v rámci programu Ověřeno zákazníky. Ty vám zasíláme, pokud u nás nakoupíte, a jejich zasílání jste (ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti) neodmítli. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání těchto dotazníků provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele (např. provozovatele portálu Heureka.cz). Jim pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Proti zasílání e-mailových dotazníků např. v rámci programu Ověřeno zákazníky, můžete kdykoli vyjádřit námitku a odmítnout další dotazníky. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.
Vaše osobní údaje nepředáváme mimo země EU.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat naše společnost. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování.

Vaše data zůstanou pouze u nás a u naší mateřské společnosti v Německu. Zásoby našich výrobků a zboží jsou totiž skladovány v Německu. Jejich odesílání k zákazníkovi provádí naše mateřská společnost.
Některá data o vás, která jsou nezbytná k uskutečnění dopravy, musíme samozřejmě sdílet také s příslušným dopravcem, který vám výrobky přiváží.
Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

Osobní údaje mohou být, bude-li to nutné, předány:
•    externí účetní, advokátní kanceláři, daňovému poradci, příp. auditorovi;
•    zpracovatelům, kteří poskytují zZprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;
•    provozovatel portálu Heureka.cz apod.;
•    subjektům podílejícím se na dodání zboží či služeb a na realizaci plateb na základě smlouvy;


Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění našich povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákon o dani z přidané hodnoty a podobně.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů tyto Vaše osobní údaje vymažeme.


Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a.    právo na přístup k osobním údajům;
b.    právo na opravu;
c.    právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d.    právo na omezení zpracování údajů;
e.    právo vznést námitku proti zpracování;
f.    právo na přenositelnost údajů;
g.    právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
 
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@cotonea.cz
Vaši případnou stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
Právo na přenositelnost údajů znamená, že nás můžete požádat o předání Vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci. Podmínkou pro využití tohoto práva je možnost technické převoditelnosti.
 
Podmínky zabezpečení osobních údajů
Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.
 
Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.6.2023.