Nacházíte se zde: » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností Elmertex k.s. od 01.03.2017

S těmito obchodními podmínkami se kupující seznámil před odesláním své objednávky a je na ně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami souhlasí. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je společnost Elmertex k.s., se sídlem Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 252 99 212, zapsané v obchodním rejstříku A 7606 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové a Kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

2. Uzavření Kupní smlouvy

Internetový obchod obsahuje nabídku služeb, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky je také konkrétní název zboží, údaj o konečné ceně tohoto zboží v českých korunách, údaj o skladové dostupnosti a základní charakteristika zboží ve formě popisu.

Je-li Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření Kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky internetového obchodu, Kupní smlouva vzniká po odeslání objednávky Kupujícím (spotřebitelem) až potvrzením přijetí této objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

Není-li Kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží Kupujícím a samotná Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením Kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na adrese: Elmertex k.s., Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí nebo https://www.cotonea.cz/VOP.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, která dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu nebo tyto obchodní podmínky.

Prodávající si vyhrazuje právo vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné údaje o vybraném zboží, jeho ceně, termínu dodání. Prodávající se v těchto případech zavazuje vrátit Kupujícímu již zaplacenou finanční částku.

Údaj o dostupnosti zboží a cenové nabídce platí vždy toliko pro jednu jednotku balení, daného zboží s tím, že údaje jsou aktualizovány jednou denně, sklad se nachází mimo sídlo prodávajícího a je tedy možné, že dané zboží v momentě informace o jeho dostupnosti, již dostupné není. Informace o skladových zásobách má tedy pouze informativní charakter.

Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním Kupní smlouvy si hradí Kupující sám.

3. Platební podmínky

Cena zboží je platná v okamžiku realizace nabídky Prodávajícího na internetovém obchodě a je uvedena v českých korunách včetně všech souvisejících daní či ostatních poplatků.

Platba za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky (dárková balení apod.) dle těchto obchodní podmínek nejsou zahrnuty v ceně zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná cena, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje.

Pokud se strany nedohodnou jinak a internetový obchod umožňuje některý z níže uvedených způsobů platby, je Kupující oprávněn zvolit příslušný způsob platby a uhradit sjednanou cenu v termínu určeném kupní smlouvou, a to následujícími způsoby:

 • Dobírkou – tj. peníze za zboží platí Kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.
 • Bankovním převodem – po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí Kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.

V případě platby na dobírku je kupní cena za zboží splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří dnů od uzavření Kupní smlouvy, nestanoví-li daňový doklad lhůtu delší.

V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen při hrazení kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby sdělený mu Prodávajícím; variabilním symbolem bude číslo objednávky nebo jiné číslo uvedené v potvrzení objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu či zálohu splněn okamžikem připsání kupní ceny na účet Prodávajícího.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě převzetím zboží.

Společně se zbožím bude Kupujícímu dodán záruční list. Pokud nebude společně se zbožím záruční list dodán, nahrazuje jej faktura či prodejní doklad z pokladny.

4. Dodací podmínky

Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat zboží na území České republiky v termínu určeném v Kupní smlouvě, nejpozději však do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Kupující bere na vědomí, že termín dodání uvedený v uživatelském rozhraní internetového obchodu je pouze orientační a jako takový je v uživatelském rozhraní internetového obchodu řádně označen.

Doručení zboží provede příslušný dopravce Prodávajícího, zvolený na základě výběru typu dopravy Kupujícím v internetovém obchodě. V případě, že Kupující zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné je z důvodů na straně Kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je zboží vráceno zpět Prodávajícímu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že cena za doručení zboží do místa určeného Kupujícím není zahrnuta v ceně zboží, pokud se strany nedohodly jinak.

Při koupi zboží jsou za poštovné a balné účtovány následující poplatky:

 • DPD
  • při platbě dobírkou 160,00 Kč (včetně DPH) pro Českou republiku
  • při platbě předem 120,00 Kč (včetně DPH) pro Českou republiku

Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží, které je v souladu s Kupní smlouvou, zejména bez vad. tj. mající požadovanou jakost, funkčnost, dodané v odpovídajících rozměrech odpovídající sjednanému účelu.

V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít.

5. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle občanského zákoníku za pomocí dálkové komunikace

Spotřebitelem je každý člověk – Kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím.

Kupující, který je spotřebitel, může do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Odstoupení musí být učiněno tak, že Kupující odešle Prodávajícímu do konce 14 denní lhůty oznámení o odstoupení, e-mailem na adresu info@cotonea.cz nebo písemně na adresu: Elmertex k.s., Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí, s uvedením čísla faktury. Kupující je povinen zboží vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 - ti dnů po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním, nebo odesláním na adresu: Elmertex k.s., Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí (zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato a spotřebitel při tomto způsobu vrácení nesplní podmínku výše uvedenou). Bližší informace na tel. č. 491 482 389.

V případě, že Kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování nad míru přiměřenou k povaze zboží, pokud možno v původním obalu. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy (zejm. při vrácení zboží poškozeného či znečištěného nad míru přiměřenou povaze zboží) je Prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty došlo. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu. Při zaslání zboží zpět Prodávajícímu doporučuje Prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Jakmile Prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 30 dnů překontrolovat. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle Prodávající neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení Kupujícího od smlouvy Kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží a náklady spojené s doručením zboží nakoupeného přes e-shop kupujícímu (nejlevnější nabízenou variantu poštovného), dle požadavku Kupujícího, převodem na účet Kupujícího. Náklady spojené s vrácením zboží zpět k prodejci hradí Kupující.

Kupující přiloží prodejní doklad. Není-li Kupující schopen tento doklad předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6. Odstoupení Kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy dle občanského zákoníku

V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit výše uvedeným způsobem.

7. Práva z vadného plnění

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 • a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • b) na odstranění vady opravou věci,
 • c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 • c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Práva z vady se uplatňují u Prodávajícího na těchto adresách: Elmertex k.s., se sídlem Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Při reklamaci Kupující prokáže původ zboží předložením faktury či Kupní smlouvy, popř. záručního listu, pokud byl ke zboží vystaven. Není-li Kupující schopen tyto doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.

8. Práva z vadného plnění a za jakost v případě Kupujícího, který je spotřebitelem

Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 • a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

V případě prokázání, že dodaná věc nemá vlastnosti a kvalitu, které si obě strany ujednaly, hradí veškeré náklady na doručení věci k prodejci, stejně tak od něj zpět k zákazníkovi prodejce.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na této adrese: Elmertex k.s., se sídlem Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí.

Při reklamaci Kupující prokáže původ zboží předložením faktury či Kupní smlouvy, popř. záručního listu, pokud byl ke zboží vystaven. Není-li Kupující schopen tyto doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.

Pro zaslání zboží: Elmertex k.s., se sídlem Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí.

Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění).

9. Doručování

Nebude-li sjednáno jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

Kontaktní údaje:

doručovací adresa: Elmertex k.s., se sídlem Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí
telefonní číslo: 491 482 389
e-mail: info@cotonea.cz

10. Ochrana osobních údajů a zaslání obchodních sdělení

Kupující poskytuje Prodávajícímu souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu informací poskytnutých při registraci či objednávce (jméno, příjmení, bydliště, kontakt e-mail, telefonní kontakt), a to za účelem jejich dalšího zpracování pro splnění smluvních povinností a nabízení obchodu služeb Prodávajícího, a to na dobu, po kterou bude Prodávající vyvíjet svoji obchodní činnost.

Osobní údaje poskytnuté v souladu s těmito obchodními podmínkami nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty jinému subjektu než Prodávajícímu, jeho zpracovateli osobních údajů či společnosti tvořící s Prodávajícím koncern. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s žádnými třetími osobami. Osobní údaje poskytnuté v souladu s těmito obchodními podmínkami nebudou předány jakýmkoli třetím osobám.

Kupující má právo kdykoli pořádat Prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Prodávající může za poskytnutí informace požadovat od kupujícího přiměřenou úhradu.

Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem, a žádat Prodávajícího o vysvětlení či nápravu; jinak má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účel daný těmito obchodními podmínkami, může písemně Prodávajícího požádat jejich odstranění s databáze. Další případná práva Kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v znění pozdějších předpisů.

Kupující vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího elektronickými prostředky. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zasílání každé jednotlivé zprávy.

11. Závěrečná ustanovení

Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá před účinnosti nového znění obchodních podmínek.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě.

Materiály publikované v internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob, Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společnosti mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění).

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Případné spory mezi Elmertex k.s. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy https://webgate.ec.europa.eu/odr.

12. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Elmertex k.s., se sídlem Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 252 99 212

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto
zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*).

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)/číslo objednávky (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:
 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

13. Péče o zboží

Kupující nemá nárok vyplývající z odpovědnosti za vady věci v případě, že o zboží nepečuje způsobem uvedeným v přiložené informaci nebo způsobem uvedeném přímo na visačce samotného zboží, stejně tam v případě, že na péči o zboží použije produkty, které pro danou péči, materiál či barevné provedení zboží není vhodné.

Vysvětlivky symbolů uvedených na zboží: